fakta om mur og betong

miljøfakta

miljøfakta

Det er et økende behov for oppdatert kunnskap rundt  byggemateralenes miljøegenskaper.

For å sikre riktige miljøvurderinger har betongbransjen gått sammen om en felles miljøhandlingsplan. Mijøhandlingplanens prosjektweb finner du på www.miplan.no

Innen mur og tegl pågår det også aktiviteter for å dokumentere produktenes miljøegenskaper: Se
www.byggitegl.no

Weber har også etablert en egen webside som presenterer Webers produkter vurdert ut fra de enkelte kapitlene i BREEAM-manualen, samt hvordan produktene kan bidra til å oppnå poeng i BREEAM  www.weber-norge.no

Nedenfor finner du andre nyttige artikler gruppert under områdene: Miljøegenskaper og Klimagass

 

miljøegenskaper

Betong og miljø - hva er miljøvennlig?

Vi møter ofte spørsmål rundt hva det vil si at et byggemateriale er miljøvennlig eller hvilke egenskaper som er de viktigste i et miljøperspektiv. Hvordan skal man vurdere ulike byggematerialers miljøegenskaper opp mot hverandre, hva skal man vektlegge tyngst og hva betyr mindre i det store miljøregnskapet?Les mer...

Miljøbasen - Betong og miljø

Miljøbasen viser hvilke artikler og dokumenter som sier noe om betong og miljø. Miljøbasen er et nettbasert søkeverktøy som letter tilgjengeligheten av informasjon om betongens miljøegenskaper. Miljøbasen skal også informere om pågående prosjekter som har en miljøprofil, slik at bransjen er oppdatert om hva som skjer i et miljøperspektiv.Les mer på  miljøbasen.no Les mer...

Mur og betong og miljø

Mur- og betongbransen erkjenner at vi har et ansvar for å bidra til å redusere klimautslippene. Som vist nedenfor er det også mange positive sider ved våre materialer i forhold til miljøaspektet, og vi jobber kontinuerlig for å bli enda bedre.Les mer...

Byggebransjen engasjerer seg i miljøet

Til neste år blir det strengere regler for energisparingsløsninger i nye bygg. Kommunen er optimistiske i forhold til byggbransjens holdning til temaet. I Norge blir det brukt mye ressurser på å varme boliger. Nå skal snart de tekniske byggforskriftene bli vesentlig strammet inn, og da skal det rettes fokus på nye energisparingsmetoder for å oppnå...Les mer...

Hvilket byggemateriale er mest miljøvennlig?

Spørsmålet om hvilket byggemateriale som er mest miljøvennlig dukker opp med jevne mellomrom. I følge Sintef Byggforsk og Stiftelsen Østfoldforsk er det ikke noe fasitsvar på det. Skal man vurdere miljøbelastningen fra et byggemateriale må an vurdere materialet over hele livsløpet. Da er det mange faktorer som spiller inn:Les mer...

Miljø, mur og betong - ny brosjyre fra byggutengrenser.no

Brosjyren forklarer på en enkel og pedagogisk måte hvordan mur og betong kan være et av de mest miljøvennlige byggematerialer vi har.Les mer...

Er tre bedre enn andre bygningsmaterialer?

Miljøargumentet har i den senere tid vært flittig brukt for å øke bygging i tre, men kunnskapen om hva dette innebærer er begrenset. Ved Chalmers Tekniska Högskola (CTH) har man foretatt en gjennomgang av flere slike studier hvor miljøbelastninger gjennom hele byggets livsløp er vurdert.Les mer...

Felles metodikk for vurdering av miljøbelastninger i byggebransjen

På et felles møte for byggebransjen ble det nylig besluttet at man skal utvikle et felles system for å kunne vurdere miljøbelastningene fra et byggemateriale sett over materialets levetid. I dag finnes det feler systemer og programmer. Ideen bak prosjektet er å ta det beste fra disse programmene og sy sammen til et felles system.   Les mer på...Les mer...

Pilestredet Park: Miljøvennlig og sentralt

Pilestredet Park er topp moderne og ligger midt i Oslo. I bygningen er det opptil 25 prosent gjenbrukt betong. - Gjenbruk er et satsningsområde for oss, sier Arne Linja, prosjektleder og miljøkoordinator for Skanska Bolig. Det har vært et krav både fra politisk hold og byggherre å benytte mer gjenvunnet betong i bygeprosessen. Betongavfall, altså knust betong...Les mer...

Forsker seg fram til bedre miljø

Betongbransjen har i flere år vært aktiv i forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) for å produsere betong med mindre forbruk av naturressurser. Resultatene lar ikke vente på seg. Til og med EU har lagt merke til nyvinningene. De siste årene er det gjennomført et omfattende arbeid ute blant leverandører og produsenter der byggematerialenes...Les mer...

Miljøvennlig livssyklus

- Ved korrekt bruk er betong definitivt miljøvennlig, sier Jacob Mehus fra Byggforsk. - Betongbransjen har gjort mye bra for å finne de riktige løsningene som er mest skånsomme for miljøet. Alt det handler om er å bruke informasjonen, mener forskeren.Les mer...

klimagass

FN's Klimapanel gransker CO2-lagring

Kan lagring av CO2 bli et viktig bidrag til å løse verdens klimaproblem? FNs klimapanel (IPCC) har vurdert saken, og mener slik lagring kan komme til å utgjøre opptil halvparten av utslippskuttene i århundret som kommer, skriver Andreas Tjernshaugen ved Cicero, Institutt for klimaforskning.Les mer...

Så godt som all CO2 frigjort under kalsineringsprosessen

Så godt som all CO2 frigjort under kalsineringsprosessen av kalkstein ved produksjon av sement absorberes over tid når betongen senere knuses. En fersk undersøkelse som også har involvert Sintef Byggforsk dokumenterer at under karbonatiseringen av knust betong i et livsløpsperspektiv, absorberes så godt som all CO2 frigjort i kalsineringsprosessen av...Les mer...

Betongens venner

Sementproduksjonen står for 5 prosent av klodens CO2-utslipp. I fremtiden kan sement bli et redskap i å fjerne drivhusgassen. Sivilisasjonene er bygget på betong. Betong er det geniale stoffet som oppstår når man blander sement, sand, stein og noen tilsetningsstoffer. Betong gjør at vi kan bygge nesten hva vi vil, materialet er både sterkt, formbart og...Les mer...

CO2-opptak i betong- en positiv klimaeffekt

Ny forskning gir bedre forståelse av betongens evne til å ta opp karbondioksyd fra luften.Ett pågående svensk forskningsprosjekt har som mål å kartlegge CO2 kretsløpet i sement og betong samt å få fram sikre beregningsregler og data på hvor mye CO2 som tas opp i ulike betongkvaliteter og anvendelsesområder, både i byggenes bruksfase og etter rivning og nedknusing av betong.Les mer...