fakta om mur og betong

Trondheim i brann

Trondheim har hatt en rekke bybranner de siste årene, med storbrannen i Trondheim 7. desember 2002 som den største. Nå skal husene bygges opp igjen – i tre. - Hvorfor ønsker man å gamble med folks sikkerhet? spør Bjørn Mørck, styreformann i byggutengrenser.no

- Det eksisterer ingen lover mot å bygge hus i tre så lenge myndighetenes minimumskrav til sikkerhet blir fulgt, sier Einar Nyberg, seniorrådgiver ved Trondheim Brannvesen.

Reguleringsplanene legger premissene for hvordan bebyggelse i et område skal være. Det er mange hensyn som tas og det legges stor vekt på tradisjoner og bevarelsen av verneverdige bygg.

Murtvang

I Trondheim ble murtvang innført gjennom en bygningslov i 1845, etter flere storbranner i trebebyggelsen. Også en rekke andre byer innførte murtvang etter tragiske bybranner. Men på begynnelsen av 1900 tallet ble loven opphevet. Det er hovedsakelig gamle trehus som tar fyr nå. Mur- og betongbygninger brenner ikke. Fra en rekke hold, blant annet stiftelsen Byens Fornyelse, arbeides det aktivt for å gjenoppføre bebyggelsen akkurat slik den var, selv etter en brann.

- Hvorfor bygger man noe som så lett kan brenne ned igjen? spør Mørck. Han setter spørsmålstegn ved de vurderingene som fører til at man bruker brannfarlige materialer på nytt. (Foto: Aftenposten)

 

 

Vesentlige kostnader

- Det er vesentlige kostnader i å brannsikre trebebyggelse og det blir aldri like sikkert som mur og betong. Mur og betong brenner ikke, sier Mørck. Han legger til at vedlikeholdskostnadene og levetiden til tre gjør at det også økonomisk lønner seg å velge mur. Den økte sikkerheten er imidlertid viktigst.

- Det handler om å sove trygt om natten, sier han.

Kritikk fra SINTEF

Etter storbrannen i 2002 gjennomførte SINTEF og selskapet Norges branntekniske laboratorium (NBL) en grundig undersøkelse for å forhindre en lignende ulykke. Hovedkonklusjonen deres var at det var en mangel på etterlevelse av reguleringene som førte til at trebebyggelsen tok fyr.

Nyberg fra Trondheims brannvesen sier at forskriftene er minimumskrav, og ved for eksempel trebebyggelse, hadde det vært en stor fordel å heve standarden enda noe over dette. Da først vil brannsikkerheten bli god. Mørck fra byggutengrenser.no stiller seg uforstående til at man i det hele tatt ønsker å bygge med et så brennbart materiale som tre i byer.(Foto: TV2)

Byens Fornyelse

Stiftelsen Byens Fornyelse er et nettverk av arkitekter, kunsthistorikere, skribenter
og andre interesserte som arbeider for å gjøre de tradisjonsbaserte alternativer
innen arkitektur og stedsutvikling kjent. Audun Engh, som har vært engasjert på vegne av stiftelsen i Trondheim har sagt til Adresseavisen at all bebyggelse bør gjenoppføres i tre for å ”sikre verneinteressene og ønsket om gjenkjennelighet som står så sterkt i opinionen”. Engh vil også ha de innvendige, bærende konstruksjonene oppført i tre.

- Treindustrien i Norge står svært sterkt, og arbeider gjennom både lobbyvirksomhet og diverse kampanjer. På denne måten klarer de faktisk å få folk til å nedprioritere både sikkerhet og økonomi, sier Bjørn Mørck fra byggutengrenser.no.

Byggutengrenser.no er en samling av mur og betongprodusenter i Norge, som nå forsøker å rette opp misoppfattningen de mener treindustrien har skapt om deres produkter.

Branner i historien

Det er årlig en rekke branner i Trondheim, mange i trebebyggelsen. Storbranner, der flere kvartal går med, har det også vært flere av. Trondheim opplevde to store bybranner i 1840-årene. I 1841 brant det meste av trehusbebyggelsen nord og vest for den historiske Stiftsgården, unntatt bryggerekken i Køpmannsgaten. I 1842 brant det igjen. Gjenoppbyggingen etter 1840-brannene foregikk raskt, blant annet fordi det kom håndverkere utenfra.

Fra regionene rundt, fra andre norske byer, og til og med andre land, som Tyskland, kom reisende håndverkere. Dette medførte at størstedelen av brannområdene var gjenoppbygd i tre før murtvangen ble innført. For sjøpakkhusenes del var det også fremdeles tillatt å bygge i tre etter den nye loven. Først tidlig på 1900-tallet ble det oppført bygninger i mur i Trondheim sentrum.

I tiden fra 1904 og frem til 1916 søkte en rekke byer om disposisjon og fritak fra murtvangen. Etter innførsel av strengere krav til brannsikring og brannvesen, ble loven først liberalisert og tilslutt opphevet helt.
 

Skriv ut siden