fakta om mur og betong

FN's Klimapanel gransker CO2-lagring

Kan lagring av CO2 bli et viktig bidrag til å løse verdens klimaproblem? FNs klimapanel (IPCC) har vurdert saken, og mener slik lagring kan komme til å utgjøre opptil halvparten av utslippskuttene i århundret som kommer, skriver Andreas Tjernshaugen ved Cicero, Institutt for klimaforskning.

Hvis CO2-håndtering skal bli et betydelig bidrag til å løse verdens klimaproblem må tre krav oppfylles: For det første trengs det solid dokumentasjon av at lagringsstedene er trygge og permanente. For det andre må metoden anerkjennes som et verdifullt miljøtiltak av opinionen og av politiske myndigheter, og nasjonalt og internasjonalt lovverk må tillate lagringen og klarlegge rettigheter og ansvar.  For det tredje må kostnadene ved rensing av CO2 fra kraftverk og andre store utslippskilder være akseptable og helst lavere enn alternative løsninger for å unngå CO2-utslipp, slik som å erstatte fossile brensler med fornybar energi. Den nye spesialrapporten om CO2-håndtering fra FNs klimapanel (IPCC) som ble endelig godkjent i slutten av september vil få stor betydning for kommende diskusjoner om alle disse spørsmålene

Les mer på: kraftnytt.no 

Last ned: CO2 uptake

Skriv ut siden