fakta om mur og betong

Bestandighet

For byggherren vil det være en viktig forutsetning at det valgte byggematerialet beholder sin styrke og sitt utseende over den forutsatte livslengde uten store vedlikeholdsutgifter.

Betong har gode forutsetninger for å tilfredsstille dette og har tradisjonelt blitt oppfattet som et nærmest evigvarende og vedlikeholdsfritt materiale. Senere års erfaringer har vist at dette ikke alltid er tilfellet. Feil betongsammensetning og mangelfull utførelse kan resultere i nedbryting over tid og kan forårsake kostbare reparasjoner.

Betong er et materiale som brukes til ulike formål innenfor bygg-og anleggsområdet. De miljøpåkjenningene som betong utsettes for vil derfor være av både forskjellig art og styrke.

Et økende krav til kostnadseffektivitet fører til at nye produksjons- og produktkrav øker behovet for å spesialtilpasse betongreseptene.

Miljølastenes betydning
For å oppnå at betong også i framtiden bedømmes å være et bestandig materiale, må det fokuseres mer på miljølastenes betydning i forhold til de rene styrkekrav. Valg av betongresept/kvalitet må derfor foretas utifra en fastlegging av kritisk belastning.

Nytt avansert prøveutstyr og nye prøvemetoder sammen med felterfaringer fra skader på betong har gitt en langt bedre forståelse av årsak og virkning med hensyn til nedbryting av betong.

Dagens materialtekniske kunnskap gjør det mulig å komponere betong som kan motstå de fleste aktuelle langtidsbelastninger på en god måte. En betong som både er forskriftsmessig produsert og utstøpt vil med all sannsynlighet gi konstruksjoner med ønsket bestandighet uten kostnadskrevende beskyttende tiltak og store vedlikeholdskostnader.

Betong er et sammensatt materiale som ofte behandles i flere ledd, som alle kan ha sterk påvirkning på de endelige produktets egenskaper. Dette krever høyere materialkunnskap i alle ledd enn hva som er tilfellet med andre byggematerialer. De seneste års erfaringer har vist at kravene til god betongpraksis i alle ledd i byggeprosessen er en viktig forutsetning for å oppnå ønsket livslengde.

Hvordan de forskjellige nedbrytningsmekanismer påvirker betongmaterialet og hvordan man skal unngå negative effekter fra forskjellige belastninger er beskrevet i kapitlene:

Armeringskorrosjon
Alkaliereaksjoner
Frostbestandighet
Kjemisk bestandighet

Selv om de enkelte miljøpåkjenningenes nedbrytningsegenskaper kan være vesentlig forskjellig, har de alle en del felles forutsetninger. Disse vil bli omtalt innledningsvis.

 

Skriv ut siden