Fra problematisk restprodukt til nytteprodukt

Bilde

Betongslam har lenge vært en utfordring for betongbransjen. Nå viser det seg at restproduktet kan brukes til å kalke jord og dyrkbar mark.

Til nå har det vært vanlig å levere betongslam fra betongbiler og blandeanlegg til et godkjent mottak. Dette er ikke en ideell løsning, hverken av hensyn til ressursbruk eller miljø. Fabrikkbetongbransjen i Norge, som i mange år hatt fokus på miljø, mener at betongslammet er en ressurs som bør utnyttes.

Bioforsk fikk derfor i oppdrag fra FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening å finne ut hvor egnet betongslam er som jordforbedringsmiddel. Forsøksresultatene viser at betongslam med enkle grep gjøres om fra et problematisk restprodukt til et verdifullt og effektivt jordforbedringsmiddel – til glede for både betongprodusenter som ønsker å blitt kvitt restproduktet og jordbrukere som trenger kalk til å forbedre jorda. Det har et lavt innhold av tungmetaller og gir god kalkingseffekt.

 

En norsk betongprodusent har fått registrert betongslam som et jordforbedringsmiddel hos Mattilsynet.

FAKTA OM BETONGSLAM

  • Betongslam består av de faste partiklene som legger seg på bunnen i sedimenteringsanlegget, primært sementpartikler og finpartikler fra sand og stein.
  • Karakteristisk for betongslammet er at det har en høy pH-verdi og inneholder mye kalk fra sementen.
  • Forskningsresultater viser at betongslam gir samme eller bedre kalkvirkning enn kalk man får kjøpt i butikken.
  • Resultatene fra måling av tungmetaller i betongslammet viser at innholdet generelt er lavt. Tungmetallinnholdet i betongslammet ble vurdert opp mot krav til innhold av metaller og mengde slam tillatt brukt i Forskrift for bruk av avløpsslam og kompost. Av de tre betongfabrikkene det ble tatt slamprøver fra, falt to i Klasse 0, dvs. det kan brukes til jordbruk uten restriksjoner, mens en grunnet innholdet av kobber falt inn under Klasse 1, dvs. maksimalt 4 tonn tørrstoff pr. dekar og 10 år.

 

KONTAKT

Hallvard Magerøy, FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening. 

Tlf: 22 94 76 48, E-post: hm@fabeko.no
www.fabeko.no

Skriv ut siden