Håndtering av overvannsproblemer

Bilde

Løs overvannsproblemer med vanngjennomtrengelige betongoverflater. En arbeidsgruppe har i 2010/ 2011 jobbet med å lage den første utgaven til en veileder for permeable dekker av belegningsstein i Norge. Veildeningen kan lastes ned under.

Arbeidsgruppa har bestått av:

Oddvar Lindholm, UMB
Helge Mork, NTNU
Øystein Myhre, Statens Vegvesen
Kristin Berg, Statens Vegvesen
Linmei Nie, Sintef
Thore Aas, Moss kommune
Gustav Amlie, Norcem
Kjell Myhr, bransjeforumet Norsk Belegningsstein
Ragnar Evensen fra Vianova Plan og Trafikk har vært engasjert
som fagsekretær for arbeidet med veilederen.

Denne veilederen har som hensikt å hente internasjonal kompetanse på permeabel belegning og gjøre denne tilgjengelig for det norske fagmiljøet. Videre er det gjort en jobb for å se hvordan permeable dekker kan benyttes i Norge.

Skriv ut siden