Snu i tide- ny virkelighet om tre og miljø

Bilde

Mange av de påstandene som er benyttet fra trebransjens side for å øke avvirkningen fra skogen blir nå imøtegått i Klima- og forurensningsdirektoratets (Klif) rapport om skogen som biomasseressurs.

Denne rapporten spenner på flere områder beina under de påstander som ligger til grunn for Stortingsmeldingen om bruk av skogen som klimatiltak.

Rapporten konkluderer blant annet med at størst CO2 binding oppnås ved å la skogen stå lenger og ikke drive høy avvirkning til blant annet bioenergi. Dette kan også bety at de mange statsstøttede prosjektene for å øke avvirkning i skogen og øke anvendelsen av tre kan virke mot sin hensikt. De politiske målene som er satt for reduksjoner i klimautslipp de nærmeste 20-40 årene kan vise seg best oppnådd med å redusere avvirkningen i skogen og ikke øke den slik Landbruks- og matdepartementet har gått inn for.
 
Det kan synes som om den mest optimale løsningen er å la skogen stå urørt i trærnes viktigste vokstfase dvs fram mot ca 90 år for deretter å felle de trær som stå foran en forråtnelse. Disse trærne sammen med GROT (greiner og topper) bør da benyttes som bioenergi for å unngå at det dannes metan som jo er en mye verre klimagass enn CO2. På denne måten endres skogbruket fra det som har vært etablert skogsforvaltning fram til nå. Det er imidlertid nødvendig for å bruke skogen som en effektiv miljøfaktor.
 
Dette viser hvor viktig det er å etablere tverrfaglige tilnærminger til miljø- og klimautfordringene og ikke slik det har vært i denne saken der landbruksinteressene har vært de styrende for myndighetenes mål og virkemidler.
 
Saken minner på flere områder om de politiske føringene som ble lagt for å tvinge bilparken over på diesel som drivstoff. Isolert sett skulle da CO2-utslippene bli redusert men en mer helhetlig vurdering viste jo at vi fikk større problemer med lokale partikkelutslipp.
Regjeringen snudde heldigvis i tide i den saken.
 
Nå står vi foran en lignede sak der det kan vise seg at myndighetenes massive satsing på økt avvirkning i skogen- både til biomasse og byggemateriale kan vise seg å gi motsatt effekt av det som var målet.
 
Så håper vi at Regjeringen på nytt snur i tide- før vi går oss vill i skogen…
 
For øvrig gjengir vi hva John-Erik Reiersen skriver i sin kommentar til artikkelen på bygg.no:
Rundt 99 % av skogens karbon er lagret i rotsystemet og i symbiotiske organismer i skogbunnen, når trær hugges frigis dette karbonet helt eller delvis. Dette skjer ved at rotsystemet og skogbunne brytes ned og går i oppløsning. Dette betyr (litt forenklet) at allerede ved uttak av skog er netto karbonbinding for tømmer lav. Deretter kommer miljølastene fra transport, bearbeiding, overflatebehandling m.m. Man har tidligere argumentert for at avvirke av gammel skog kan forsvares fordi gammel skog ikke lagrer like mye CO2 som ny skog, ny kunnskap viser at skog som får stå binder mer CO2enn tømmer brukt i bygninger. I et samfunnsperspektiv kan altså det å la skogen stå være mer bærekraftig bruk at skogressurser. Vi vet også at verdens skogressurser er under sterkt press, selv om det er en ”lokal” netto tilvekst i Norge. Hvert år forsvinner det 130 000 Km2 skog. Dette tilsvarer omtrent halvparten av Norge, avskogingen alene står for rundt 17 % av menneskeskapte CO2 utslipp.

Les mer her: bygg.no - abcnyheter.no
 

Skriv ut siden