Byggutengrensers innspill til næringskomiteen

Bilde

I stortingsmeldingen står det blant annet i kapittel 6: ”Trevirke i konstruksjoner bør i økende grad erstatte mindre klimavennlige materialer.”
Videre skal det: ”legges til rette for økt trebruk med sikte på varig binding av karbon og miljøgevinster ved at tre erstatter andre og mer klimabelastende materialer.”

Man har en målsetning ”om en økning i forbruk av tre fra 0,65 m3per innbygger per år til 0,75 m3 per innbygger per år i 2010. Økt trebruk er viktig i klimasammenheng, både fordi tre binder karbon, og fordi produksjonsprosessen medfører mindre utslipp enn produksjon av andre materialer.”
Videre hevdes det for eks: ”Når tre brukes i stedet for stål spares 36–530 kilo CO2-ekvivalenter per kubikkmeter trelast. Når tre erstatter prefabrikkert betong spares tilsvarende 186–2124 kilo CO2-ekvivalenter per kubikkmeter trelast.”

I meldingen sår man tvil omkring livssyklusbetrakninger i miljøbelastningsregnestykket, og bruker eksempler som kun dreier seg om produksjonsfasen av materialet.
Stortingsmeldingen er ikke behandlet i Stortinget i påvente av at Næringskomiteen skal gå igjennom den. Det skjer de nærmeste ukene. Byggutengrenser.no har sendt brev til samtlige medlemmer i Næringskomiteen og beklaget innholdet i meldingen. Her henviser vi også til direkte feil. For eks er karbonlagringsargumentet tvilsomt. Se notat fra Sintef Byggforsk som rokker ved hele påstanden og som vi har vedlagt brevet vårt. De hevder også det samme som oss, at man må ta med hele livsløpet når et byggemateriales miljøbelastning skal beregnes.

Vi har allerede hatt møte med Næringkomiteens formann, Terje Aasland. Til uken har vi møter med medlemmene fra Høyre og Frp.
Dessverre har regjeringen i sin Soria Moria 2-erklæring henvist til stortingsmeldingen under avsnittet om energisparing. Dette må være en ren glipp, da man absolutt ikke kan dokumentere at å bygge mer med tre gir mindre energibruk i Norge. Snarere tvert i mot.

Nedenfor kan du laste ned dokumentene vi viser til over, i tillegg til Notat fra Evotek AS
 

Skriv ut siden